2010-2013 Velidor Ltd. All rights reserved.
ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ЗАЩИТА И КОНСУЛТАЦИИ

В областта на правното обслужване фирма Велидор в град Плевен предлага следните услуги:

  • Консултации във връзка с прилагането на действащото законодателство - данъчно право, търговско право, облигационно право, вещно право, трудово и осигурително право, административно право
  • Консултации при възникване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения с работници и служители
  • Изготвяне на документи за ежедневната дейност
  • Изготвяне на договори, необходими по конкретни търговски отношения
  • Изготвяне на административни заявления и подаването им до съответната държавна или общинска институция
  • Участие в търговски преговори при договаряне на параметри по конкретни търговски отношения
  • Изготвяне на документи и представянето им за първоначално вписване, както и за вписване на промени по партидата на търговеца, която се води в Търговския регистър към Агенцията по вписванията
  • Изготвяне на документи и  представянето им пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на подлежащи на обявяване актове като годишни финансови отчети, покани за общи събрания, покани до кредитори и други
  • Организиране на защита и осигуряване на адвокати за процесуално представителство по търговски и граждански дела, както и по дела от административен характер

За повече въпроси, моля свържете се с нас.