КОНСУЛТАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЯ

Наред с услугите по подготвянето и предаването на ежемесечните респ. годишните отчети на Вашето дружество, фирма Велидор от град Плевен може да Ви помогне и с консултации и изготвяне на по-специфични документи, като:

 • регистрация на вещества по регламент REACH
 • програма за управление на отпадъците (ПУО)
 • програми за управление на всички компоненти на околната среда
 • доклад за оценка на въздействие върху околната среда (ДОВОС) и екологична оценка (ЕО)
 • разрешително за търговия с емисии
 • разрешително за дейности с отпадъци
 • разрешително за заустване респ. водоползване
 • комплексно разрешително

С наша помощ Вие ще можете да оптимизирате дейностите си, свързани с екологията, като например:

 • цялостна концепция по създаване на екологична стратегия на предприятието Ви
 • класификация и последващо оползотворяване на отпадъците, генерирани в дружеството Ви
 • обезопасяване на опасни отпадъци, изискващи специализирано третиране (напр. отработени масла)

Фирма ВЕЛИДОР с удоволствие ще отговори на всички Ваши въпроси, вълнуващи Ви по изброените по-горе теми, а също и по всякаки запитвания, свързани с темата Екология.


2010-2013 Velidor Ltd. All rights reserved.
ЕКОЛОГИЯ
______________________________ 
   
    Екологични услуги
  _____________________________

    Консултации, свързани с екология
  _____________________________