КОНСУЛТАЦИИ, ДАНЪЧНА ЗАЩИТА И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Следните допълнителни услуги се предлагат от фирма Велидор, град Плевен:

 • Консултации във връзка с прилагането на данъчното законодателство
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
 • Консултации относно алтернативи при назначаване на персонал
 • Консултации отностно легално оптимизиране на данъците
 • Консултации във връзка с прилагането на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)
 • Изготвяне и представяне на декларации за избягване на двойно данъчно облагане
 • Консултации във връзка с прилагането на валутното законодателство
 • Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан
 • Представителство при провеждане на ревизии и одити
 • Регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност
 • Регистрация на фискални устройства в данъчната администрация
 • Следене и информиране на клиента за изтичащи нормативни срокове за данъци и декларации
 • Представителство и защита при работа с органите на данъчната администрация към Национална Агенция по Приходите, органите на Националния осигурителен институт и Националния Статистически Институт
 • Възстановяване на ДДС в рамките на ЕС
 • Деклариране на получени/предоставени заеми от/на чуждестранни лица пред БНБ
 • Деклариране на открити сметки в чуждестранни банки пред БНБ
 • Изготвяне на тримесечни справки относно получени/предоставени заеми на чуждестранни лица и/или открити сметки в чуждестранни банки пред БНБ
 • Изготвяне на договори и други документи
 • Електронно банкиране
 • Подаване на документи към различни институции
 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • Контрол върху работата на Вашия счетоводен отдел

За повече въпроси, моля свържете се с нас.
2010-2013 Velidor Ltd. All rights reserved.
СЧЕТОВОДСТВО
______________________________ 
   
    Счетоводство и контрол
  _____________________________

    ТРЗ и личен състав
  _____________________________
   
    Съставяне на финансови отчети и
    доклади за мениджмънта
  _____________________________
   
    Консултации, данъчна защита и
    административни услуги
  _____________________________