СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И
ДОКЛАДИ ЗА МЕНИДЖМЪНТА

Познавайки значимостта на отчетната дейност в една
компания, фирма Велидор от град Плевен предлага висококвалифицирана
услуга при подготвянето на пълен набор от отчети за целите
на вътрешнофирменото докладване, както и за изискуемите
от външни за фирмата инстанции отчети.

Екипът от специалисти в нашата фирма е в състояние да
подготвя освен на български език и на английски и немски
език следните отчети и справки:

 • Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни финансови отчети съгласно изискванията на националните счетоводни стандарти
 • Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни финансови отчети съгласно изискванията на международните счетоводни стандарти
 • Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни финансови отчети по форма на клиента
 • Изготвяне на консолидирани месечни, тримесечни и годишни финансови отчети съгласно изискванията на националните счетоводни стандарти
 • Изготвяне на консолидирани месечни, тримесечни и годишни финансови отчети съгласно изискванията на международните счетоводни стандарти
 • Изготвяне на консолидирани месечни, тримесечни и годишни финансови отчети по форма на клиента
 • Годишно данъчно и счетоводно приключване
 • Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети и годишни статистически формуляри до Националния статистически институт
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
 • Изготвяне на финасови отчети на английски и немски език
 • Изготвяне на бюджети
 • Участие в международен консолидационен процес
 • Изготвяне на отчети за международни одитори
 • Месечни мениджмънт справки и отчети съгласно изискванията на клиента

За повече въпроси, моля свържете се с нас.
|  счетоводство  |  съставяне на финансови отчети и доклади за мениджмънта
2010-2013 Velidor Ltd. All rights reserved.
СЧЕТОВОДСТВО
______________________________ 
   
    Счетоводство и контрол
  _____________________________

    ТРЗ и личен състав
  _____________________________
   
    Съставяне на финансови отчети и
    доклади за мениджмънта
  _____________________________
   
    Консултации, данъчна защита и
    административни услуги
  _____________________________