ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Като една от най-трудоемките и времеемките дейности, съпътствана от постоянни промени и актуализации както на трудовото и данъчното законодателства, така и на разпоредбите, свързани с кадрите и персонала, администрирането на работните заплати и на човешкия капитал във фирмата се явява едно от най-големите предизвикателства за работещите предприятия.

Фирма Велидор в град Плевен със своя многогодишен и богат опит може в пълна степен да покрие нуждите Ви в тази област. Независимо, дали предлагана самостоятелно или като част от по-голям пакет услуги, включващ дейностите счетоводство и контрол, финанси, правна защита, воденето на работната заплата и на човешкия ресурс в предприятието включва следните основни дейности:

 • Администриране на персонала
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда
 • Консултации относно алтернативи при назначаване на персонал
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изготвяне на ведомости за заплати, рекапитулации и служебни бележки
 • Изчисляване на болнични и отпуски
 • Изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета, свързани с трудовите правоотношения
 • Регистриране на трудови договори и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Подаване на информация относно осигурените лица до Националната агенция по приходите
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж
 • Изчисляване на индивидуален коефициент за пенсия

За повече въпроси и консултации по трудово-правните въпроси, моля свържете се с нас.
|  счетоводство  |  ТРЗ и личен състав
2010-2013 Velidor Ltd. All rights reserved.
СЧЕТОВОДСТВО
______________________________ 
   
    Счетоводство и контрол
  _____________________________

    ТРЗ и личен състав
  _____________________________
   
    Съставяне на финансови отчети и
    доклади за мениджмънта
  _____________________________
   
    Консултации, данъчна защита и
    административни услуги
  _____________________________