СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

В една от основните си компетенции, фирма Велидор
в град Плевен Ви предлага
първокласно счетоводно обслужване, базирано на
многогодишен опит в различни сфери на икономическите отрасли.

Независимо дали ще Ви обслужваме в нашия офис или ще
предоставим висококвалифициран специалист във Вашата фирма,
Вие можете да разчитате на безупречно изпълнение на всички
дейности, влияещи на дългосрочния успех на бизнеса Ви.

Част от нашите ангажименти към Вас са:

 • Сортиране и обработка на първични счетоводни документи
 • Контрол относно съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство
 • Съставяне на вторични счетоводни документи
 • Осчетоводяване на първичните и вторични счетоводни документи в съответствие както с разпоредбите на счетоводното и данъчното законодателство, така и с вътрешно фирмените потребности от информация
 • Създаване и управление на база за отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи - съставяне на амортизационни планове и инвентаризационни описи
 • Текущо начисляване на дължими данъци и изготвяне на всички платежни документи за плащания към държавния бюджет
 • Изготвяне и представяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС, ИНТРАСТАТ декларации, както и вякакви други справки и декларации, изисквани от органите на НАП
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ, както и за нуждите на самия клиент
 • Пълно оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
 • Годишно приключване
 • Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети и годишни статистически формуляри до НСИ
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

За гореспоменатите и всички останали дейности от пълният набор от услуги, които фирма ВЕЛИДОР е в състояние да Ви предложи, моля свържете се с нас.
2010-2013 Velidor Ltd. All rights reserved.
СЧЕТОВОДСТВО
______________________________ 
   
    Счетоводство и контрол
  _____________________________

    ТРЗ и личен състав
  _____________________________
   
    Съставяне на финансови отчети и
    доклади за мениджмънта
  _____________________________
   
    Консултации, данъчна защита и
    административни услуги
  _____________________________